Мета та завдання:

Вивчення соціальної медицини та організації охорони здоров’я формує у студентів достатній обсяг знань щодо організації медичного забезпечення населення в умовах функціонування сучасної системи охорони здоров’я.

Завдання предмету:

 1. засвоєння теоретичних основ, сучасних принципів, закономірностей і правових засад громадського здоров’я та системи його охорони;
 2. засвоєння методів визначення та аналізу основних показників громадського здоров’я у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають;
 3. ознайомлення з принципами оцінки організації та якості надання різних видів медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного забезпечення благополуччя населення в умовах реформування галузі охорони здоров’я;
 4. засвоєння принципів розробки заходів задля покращання здоров’я населення та окремих його контингентів;
 5. формування знань з питання втрати працездатності, її видів, порядку організації експертизи працездатності та дій медичних працівників щодо конкретних ситуацій експертизи втрати працездатності;
 6. ознайомлення та трактування законів і принципів менеджменту;
 7. засвоєння принципів розробки управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення діяльності закладів охорони здоров’я. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • оцінку діяльності лікувально-профілактичних установ та лікарів з окремих спеціальностей;
 • експертну оцінку організації та якості медичної допомоги різним контингентам населення;
 • заходи щодо профілактики захворювань та покращання стану здоров’я населення;
 • розробку управлінських рішень, спрямованих на поліпшення організації та якості медичної допомоги.

вміти:

 • обчислювати та оцінювати показники захворюваності населення;.
 • обчислювати та оцінювати показники демографічні показники;
 • оцінювати вірогідність результатів медико-біологічних досліджень;
 • складати макети таблиць для розробки статистичних матеріалів;
 • застосовувати графічні зображення статистичних даних;
 • заповнювати основні облікові документи лікувально-профілактичних установ;
 • заповнювати основні документи для проведення експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності.


Код та найменування спеціальності: 

 • 229 Громадське здоров’я

Спеціалізації: 

  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна

Мета вивчення даної  дисципліни полягає у освоєнні концептуальних знань про теоретичні основи та методологічні особливості основ патології як науки про загальні механізми хвороб і патологічних станів у різних хворих. Формування у студентів наукових знань про загальні закономірності та конкретні механізми виникнення, розвитку та результат патологічних процесів окремих хвороб, хворобливих станів, передумови їх виникнення, терапії та профілактики. Виробленні у студентів уміння проводити аналіз симптомів та синдромів захворювань людини; навчитися аналізувати результати лабораторних та функціональних досліджень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні поняття загальної нозології та класифікації хвороб;
 • особливості взаємодії органів та систем в залежності від змін ендогенного чи екзогенного середовища та патологічних чинників;
 • загальні закономірності розладів функціональних систем, зміни морфологічної  будови та фізіологічних функцій при пошкодженнях та захворюваннях у різних системах організму;
 • етіологію, патогенез, прояви та результати захворювань, що часто зустрічаються, загальні принципи їх етіологічної та патогенетичної терапії;
 • значення загальної патології для розвитку фізичної реабілітації як галузі наукових знань, зв’язок з іншими медико-біологічними та медичними дисциплінами.

 вміти:

 • користуватись в практичній діяльності Міжнародним класифікатором хвороб (МКХ-10);
 • проводити оцінку даних («читати»)  клініко-лабораторних досліджень загального аналізу крові, сечі та формулювати на їх основі висновки про відхилення від нормативних значень та можливі причини розвитку патологічних процесів (хвороб);
 • застосовувати отримані знання при вивченні інших навчальних дисциплін та в майбутній роботі за фахом;
 • адекватно оцінювати функціональні можливості здорової та хворої людини.


Код та найменування спеціальності: 

 • 229 Громадське здоров’я

Спеціалізації: 

  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • ЗаочнаМета: викладання даної дисципліни — надати студентам концептуальні знання про громадське здоров'я як систему, що включає комплекс інструментів, процедур та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров'я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку, заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднаних зусиль усього суспільства; надання як індивідуальних, так і суспільних послуг громадянам і, яка прямо чи опосередковано впливає на стан здоров'я населення на національному, регіональному та місцевому рівнях. Навчити розробляти заходи міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії, котрі впливають на організацію діяльності інших державних та недержавних інституцій (міністерств, держкомітетів, держслужб, агенцій, НУО та ін.); розуміння про соціальні, екологічні та економічні детермінанти здоров'я для запровадження на загальнодержавному рівні принципу  «охорона здоров’я в усіх - основні соціальні, екологічні та економічні детермінанти здоров'я згідно принципу  «охорона здоров’я в усіх політиках держави».

Завданнями навчальної дисципліни «Громадське  здоров’я/“Public health”» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

 • формування ідеології визначальної ролі здоров’я нації в розвитку суспільства і національній безпеці;
 • ознайомлення з принципами і державними програмами збереження і зміцнення індивідуального та популяційного здоров’я;
 • розуміння основних понять, показників та чинників індивідуального та громадського здоров’я населення;
 • вивчення основних проблем, які стосуються формування, збереження і зміцнення здоров’я здорових людей та профілактики найпоширеніших захворювань серед дорослого населення і дітей.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 •  критерії здоров'я за визначенням ВООЗ;
 • 10 основних оперативних функцій громадського здоров’я, визначеними ЄРБ ВООЗ;
 • основні соціальні, екологічні та економічні детермінанти здоров'я згідно принципу  «охорона здоров’я в усіх політиках держави» в т.ч. частку валового національного продукту, що витрачається на охорону здоров'я; демографічну ситуацію, середню тривалість життя, охоплення населення безпечним водопостачанням, продуктами харчування, чистим повітрям тощо);
 • методи вивчення впливу медико-екологічних та соціальних чинників в т.ч. умов і способу життя на здоров'я окремих індивідів, колективів, соціальних груп і суспільства в цілому;
 • основні принципи збалансованого харчування населення; роль раціонального харчування у збереженні та зміцненні здоров'я; особливості харчування дітей раннього, шкільного, підліткового віку, харчування дорослих і людей похилого віку.
 • методи первинної та вторинної профілактики;
 • основні методи та етапи диспансеризації населення, групи здоров’я;
 • календар профілактичних щеплень;

вміти:

 • аналізувати, узагальнювати зарубіжний і вітчизняний досвід з формування ідеології та практичного втілення концепції зміцнення і покращення здоров’я нації;
 • визначати основні тенденції стратегії і тактики управління рівнем здоров’я населення України;
 • оперувати основними нормативно-правовими документами щодо укріплення здоров’я населення України;
 • аналізувати надзвичайні ситуації національного та регіонального масштабу у сфері громадського здоров’я;
 • розробляти, організовувати і проводити практичні профілактичні та оздоровчі заходи по збереженню і зміцненню здоров’я на індивідуальному та популяційному рівні;
 • проводити профілактику захворювань системи органів дихання серцево-судинної, ендокринної, нервової систем, шлунково-кишкового тракту тощо;
 • організовувати та проводити санітарно-просвітню роботу з населенням щодо дотримання  та пропагування здорового способу життя;
 • вивчати основні проблеми, які стосуються формування, збереження і зміцнення здоров’я людей та профілактики найпоширеніших захворювань серед дорослого населення і дітей.
 • формувати, зберігати і зміцнювати індивідуальне та громадське здоров’я;
 • формувати комплекси валеологічних заходів для конкретних здорових людей різного віку на основі діагностики рівня здоров’я (валеометрії);

 

Код та найменування спеціальності: 

 • 229 Громадське здоров’я

Спеціалізації

  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • ЗаочнаМетою і завданням даної навчальної дисципліни є отримання кожним студентом базових знань з анатомії та фізіології людини, уявлень про будову і функції різних клітин, тканих, органів та систем в цілому, з подальшим використанням отриманих знань у вивченні наступних дисциплін, та у своїй майбутній професійній діяльності.

Вивчаючи дану дисципліну студенти ознайомляться з особливостями будови людського організму, процесами дихання, травлення, обміну речовин, теплорегуляції, виділення, значення нервової системи в регуляції і узгодженості функції організму людини та його взаємозв’язку  з середовищем життєдіяльності,

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

 • анатомічну будову людського організму;
 • анатомію та фізіологію функціональних систем організму людини;
 • механізми передачі збудження між клітинами і тканинами;
 • механізми вищої нервової діяльності
 • структурні принципи формування людського організму;
 • взаємозв’язок між структурою та функцією органів та систем органів.

 вміти:

 • логічно і послідовно формулювати основні принципи і закони за якими, функціонує людський організм;
 • знаходити основні елементи будови організму людини на макетах;
 • інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини;
 • самостійно працювати з літературою по анатомії та фізіології людини;
 • надавати першу долікарську допомогу при травмах, кровотечах тощо;
 • виконувати гігієнічні умови до режиму фізичної та розумової праці;
 • застосовувати методи оцінки фізичного стану організму

Код та найменування спеціальності: 

 • 229 Громадське здоров’я

Спеціалізації: 

  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна