Метою і завданням даної навчальної дисципліни є отримання кожним студентом базових знань з анатомії та фізіології людини, уявлень про будову і функції різних клітин, тканих, органів та систем в цілому, з подальшим використанням отриманих знань у вивченні наступних дисциплін, та у своїй майбутній професійній діяльності.

Вивчаючи дану дисципліну студенти ознайомляться з особливостями будови людського організму, процесами дихання, травлення, обміну речовин, теплорегуляції, виділення, значення нервової системи в регуляції і узгодженості функції організму людини та його взаємозв’язку  з середовищем життєдіяльності,

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

 • анатомічну будову людського організму;
 • анатомію та фізіологію функціональних систем організму людини;
 • механізми передачі збудження між клітинами і тканинами;
 • механізми вищої нервової діяльності
 • структурні принципи формування людського організму;
 • взаємозв’язок між структурою та функцією органів та систем органів.

 вміти:

 • логічно і послідовно формулювати основні принципи і закони за якими, функціонує людський організм;
 • знаходити основні елементи будови організму людини на макетах;
 • інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини;
 • самостійно працювати з літературою по анатомії та фізіології людини;
 • надавати першу долікарську допомогу при травмах, кровотечах тощо;
 • виконувати гігієнічні умови до режиму фізичної та розумової праці;
 • застосовувати методи оцінки фізичного стану організму

Код та найменування спеціальності: 

 • 229 Громадське здоров’я

Спеціалізації: 

  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна