Мета та завдання:

Вивчення соціальної медицини та організації охорони здоров’я формує у студентів достатній обсяг знань щодо організації медичного забезпечення населення в умовах функціонування сучасної системи охорони здоров’я.

Завдання предмету:

 1. засвоєння теоретичних основ, сучасних принципів, закономірностей і правових засад громадського здоров’я та системи його охорони;
 2. засвоєння методів визначення та аналізу основних показників громадського здоров’я у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають;
 3. ознайомлення з принципами оцінки організації та якості надання різних видів медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного забезпечення благополуччя населення в умовах реформування галузі охорони здоров’я;
 4. засвоєння принципів розробки заходів задля покращання здоров’я населення та окремих його контингентів;
 5. формування знань з питання втрати працездатності, її видів, порядку організації експертизи працездатності та дій медичних працівників щодо конкретних ситуацій експертизи втрати працездатності;
 6. ознайомлення та трактування законів і принципів менеджменту;
 7. засвоєння принципів розробки управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення діяльності закладів охорони здоров’я. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • оцінку діяльності лікувально-профілактичних установ та лікарів з окремих спеціальностей;
 • експертну оцінку організації та якості медичної допомоги різним контингентам населення;
 • заходи щодо профілактики захворювань та покращання стану здоров’я населення;
 • розробку управлінських рішень, спрямованих на поліпшення організації та якості медичної допомоги.

вміти:

 • обчислювати та оцінювати показники захворюваності населення;.
 • обчислювати та оцінювати показники демографічні показники;
 • оцінювати вірогідність результатів медико-біологічних досліджень;
 • складати макети таблиць для розробки статистичних матеріалів;
 • застосовувати графічні зображення статистичних даних;
 • заповнювати основні облікові документи лікувально-профілактичних установ;
 • заповнювати основні документи для проведення експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності.


Код та найменування спеціальності: 

 • 229 Громадське здоров’я

Спеціалізації: 

  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна