Мета вивчення даної  дисципліни полягає у освоєнні концептуальних знань про теоретичні основи та методологічні особливості основ патології як науки про загальні механізми хвороб і патологічних станів у різних хворих. Формування у студентів наукових знань про загальні закономірності та конкретні механізми виникнення, розвитку та результат патологічних процесів окремих хвороб, хворобливих станів, передумови їх виникнення, терапії та профілактики. Виробленні у студентів уміння проводити аналіз симптомів та синдромів захворювань людини; навчитися аналізувати результати лабораторних та функціональних досліджень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні поняття загальної нозології та класифікації хвороб;
 • особливості взаємодії органів та систем в залежності від змін ендогенного чи екзогенного середовища та патологічних чинників;
 • загальні закономірності розладів функціональних систем, зміни морфологічної  будови та фізіологічних функцій при пошкодженнях та захворюваннях у різних системах організму;
 • етіологію, патогенез, прояви та результати захворювань, що часто зустрічаються, загальні принципи їх етіологічної та патогенетичної терапії;
 • значення загальної патології для розвитку фізичної реабілітації як галузі наукових знань, зв’язок з іншими медико-біологічними та медичними дисциплінами.

 вміти:

 • користуватись в практичній діяльності Міжнародним класифікатором хвороб (МКХ-10);
 • проводити оцінку даних («читати»)  клініко-лабораторних досліджень загального аналізу крові, сечі та формулювати на їх основі висновки про відхилення від нормативних значень та можливі причини розвитку патологічних процесів (хвороб);
 • застосовувати отримані знання при вивченні інших навчальних дисциплін та в майбутній роботі за фахом;
 • адекватно оцінювати функціональні можливості здорової та хворої людини.


Код та найменування спеціальності: 

 • 229 Громадське здоров’я

Спеціалізації: 

  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна