Мета: викладання даної дисципліни — надати студентам концептуальні знання про громадське здоров'я як систему, що включає комплекс інструментів, процедур та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров'я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку, заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднаних зусиль усього суспільства; надання як індивідуальних, так і суспільних послуг громадянам і, яка прямо чи опосередковано впливає на стан здоров'я населення на національному, регіональному та місцевому рівнях. Навчити розробляти заходи міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії, котрі впливають на організацію діяльності інших державних та недержавних інституцій (міністерств, держкомітетів, держслужб, агенцій, НУО та ін.); розуміння про соціальні, екологічні та економічні детермінанти здоров'я для запровадження на загальнодержавному рівні принципу  «охорона здоров’я в усіх - основні соціальні, екологічні та економічні детермінанти здоров'я згідно принципу  «охорона здоров’я в усіх політиках держави».

Завданнями навчальної дисципліни «Громадське  здоров’я/“Public health”» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

 • формування ідеології визначальної ролі здоров’я нації в розвитку суспільства і національній безпеці;
 • ознайомлення з принципами і державними програмами збереження і зміцнення індивідуального та популяційного здоров’я;
 • розуміння основних понять, показників та чинників індивідуального та громадського здоров’я населення;
 • вивчення основних проблем, які стосуються формування, збереження і зміцнення здоров’я здорових людей та профілактики найпоширеніших захворювань серед дорослого населення і дітей.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 •  критерії здоров'я за визначенням ВООЗ;
 • 10 основних оперативних функцій громадського здоров’я, визначеними ЄРБ ВООЗ;
 • основні соціальні, екологічні та економічні детермінанти здоров'я згідно принципу  «охорона здоров’я в усіх політиках держави» в т.ч. частку валового національного продукту, що витрачається на охорону здоров'я; демографічну ситуацію, середню тривалість життя, охоплення населення безпечним водопостачанням, продуктами харчування, чистим повітрям тощо);
 • методи вивчення впливу медико-екологічних та соціальних чинників в т.ч. умов і способу життя на здоров'я окремих індивідів, колективів, соціальних груп і суспільства в цілому;
 • основні принципи збалансованого харчування населення; роль раціонального харчування у збереженні та зміцненні здоров'я; особливості харчування дітей раннього, шкільного, підліткового віку, харчування дорослих і людей похилого віку.
 • методи первинної та вторинної профілактики;
 • основні методи та етапи диспансеризації населення, групи здоров’я;
 • календар профілактичних щеплень;

вміти:

 • аналізувати, узагальнювати зарубіжний і вітчизняний досвід з формування ідеології та практичного втілення концепції зміцнення і покращення здоров’я нації;
 • визначати основні тенденції стратегії і тактики управління рівнем здоров’я населення України;
 • оперувати основними нормативно-правовими документами щодо укріплення здоров’я населення України;
 • аналізувати надзвичайні ситуації національного та регіонального масштабу у сфері громадського здоров’я;
 • розробляти, організовувати і проводити практичні профілактичні та оздоровчі заходи по збереженню і зміцненню здоров’я на індивідуальному та популяційному рівні;
 • проводити профілактику захворювань системи органів дихання серцево-судинної, ендокринної, нервової систем, шлунково-кишкового тракту тощо;
 • організовувати та проводити санітарно-просвітню роботу з населенням щодо дотримання  та пропагування здорового способу життя;
 • вивчати основні проблеми, які стосуються формування, збереження і зміцнення здоров’я людей та профілактики найпоширеніших захворювань серед дорослого населення і дітей.
 • формувати, зберігати і зміцнювати індивідуальне та громадське здоров’я;
 • формувати комплекси валеологічних заходів для конкретних здорових людей різного віку на основі діагностики рівня здоров’я (валеометрії);

 

Код та найменування спеціальності: 

 • 229 Громадське здоров’я

Спеціалізації

  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна