Метою викладання дисципліни «Дискретна математика» є оволодіння  основними поняттями теорії множин, комбінаторного аналізу, теорії відношень для практичного застосування у процесі навчання та втілення у діяльності майбутнього фахівця з економічної кібернетики.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є:

-          навчання методам та мислення, що є характерним для дискретної математика;

-          вивчити теоретично та відпрацювати на практиці вузлові задачі з основних розділів дискретної математики.


Для студентів заочної форми навчання.
Примітка: + заочне

Метою математичної статистики як навчальної дисципліни є формування у майбутніх психологів знань з основ застосування математико-статистичного апарата для розв’язування теоретичних і практичних завдань

Завдання вивчення курсу – надання студентам знань щодо сутності, призначення, способів застосування математичних методів у психології. Формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, використання кореляційного, дисперсійного, кластерного і факторного аналізу.

Математичні методи в руках психолога може і повинна бути потужнім інструментом, який дозволяє не тільки успішно оперувати експериментальними даними, але і перш за все, сприяти становленню його об’єктивного рішення.

Теорія ймовірностей та математична статистика - самостійні математичні науки, які є теоретичною основою для багатьох економічних, соціологічних та спеціальних дисциплін. Теоретичні положення використовуються у багатьох галузях науки. 

Мета курсу - ознайомити студентів з основними поняттями, методами, теоремами, формулами теорії ймовірностей та математичної статистики, допомогти набути первинні навички застосування теоретичного матеріалу, які застосовують в практиці, набути навичок побудови ймовірнісних і статистичних моделей, виробити ймовірнісно-статистичне мислення та інтуїцію.