Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета навчальної дисципліни навчитися застосовувати методи статистичного моделювання  до виявлення закономірностей в соціальних явищах. 

Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

дати визначення поняття кількісні та якісні дані та перелічити їх атрибутивні ознаки;

пояснити основні принципи збору даних;

продемонструвати знання з теорії та практики статистичного моделювання;

перевіряти статистичні гіпотези й інтерпретувати результати аналізу статистичних даних;

збирати, обробляти та застосовувати статистичні методи для аналізу емпіричних даних, моделювати реальні явища суспільного життя;

конструювати дизайн дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів та високоспеціалізованого інструментарію прикладного аналізу за допомогою програми R.

Код та найменування спеціальності: 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

o Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна.

Предметом курсу «Теорія ймовірностей, імовірносні процеси та математична статистика»  є:

      • вивчення математичних моделей випадкових явищ, а саме, вивчення імовірносних закономірностей масових однорідних випадкових подій чи випадкових процесів;

           • вивчення методів, які дають змогу за результатами практичних досліджень робити певні імовірносні висновки.

Мета та завдання викладання дисципліни:

• викладення основних понять, понять математичного апарату та ідей методів даної науки;

 формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для розв’язування задач з елементами випадковості;

 роз’яснення ситуаційних методологічних проблем, які виникають при математичному аналізі реальних масових випадкових явищ;

 ознайомлення з методами математичної статистики, які реалізуються за допомогою автоматизованих систем;

• вироблення на відміну від звичайного детермінованого, так званого ймовірнісного, способу міркувань.


Код та найменування спеціальності: 

 • 12 Інформаційні технології

Спеціалізації: 

  • 122 Компютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

071 Облік і оподаткування

Спеціалізації: 

Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Код та найменування спеціальності: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

Бізнес-аналітика

Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна

Код та найменування спеціальності: 

051 Економіка

Спеціалізації: 

Економічна кібернетика

Цифровий маркетинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна


Метою викладання дисципліни «Дискретна математика» є оволодіння  основними поняттями теорії множин, комбінаторного аналізу, теорії відношень для практичного застосування у процесі навчання та втілення у діяльності майбутнього фахівця.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є:

-          навчання методам та мислення, що є характерним для дискретної математика;

-          вивчити теоретично та відпрацювати на практиці вузлові задачі з основних розділів дискретної математики.


Код та найменування спеціальності: 

Код та найменування спеціальності: 

 • 12 Інформаційні технології

Спеціалізації: 

  • 122 Компютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

  • Бізнес-аналітика

  • Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Для студентів заочної форми навчання.
Примітка: + заочне

Метою математичної статистики як навчальної дисципліни є формування у майбутніх психологів знань з основ застосування математико-статистичного апарата для розв’язування теоретичних і практичних завдань

Завдання вивчення курсу – надання студентам знань щодо сутності, призначення, способів застосування математичних методів у психології. Формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, використання кореляційного, дисперсійного, кластерного і факторного аналізу.

Математичні методи в руках психолога може і повинна бути потужнім інструментом, який дозволяє не тільки успішно оперувати експериментальними даними, але і перш за все, сприяти становленню його об’єктивного рішення.


Код та найменування спеціальності:  

 • 053 Психологія 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: Денна, Заочна


Теорія ймовірностей та математична статистика - самостійні математичні науки, які є теоретичною основою для багатьох економічних, соціологічних та спеціальних дисциплін. Теоретичні положення використовуються у багатьох галузях науки. 

Мета курсу - ознайомити студентів з основними поняттями, методами, теоремами, формулами теорії ймовірностей та математичної статистики, допомогти набути первинні навички застосування теоретичного матеріалу, які застосовують в практиці, набути навичок побудови ймовірнісних і статистичних моделей, виробити ймовірнісно-статистичне мислення та інтуїцію.

Для бакалаврату спеціальності 051 Економіка:


Код та найменування спеціальності: 

 • 051 Економіка

Спеціалізації: 

  • Економічна кібернетика

  • Цифровий маркетинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Для бакалаврату спеціальності 071 Облік і оподаткування:


Код та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

Спеціалізації: 

  • Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Для бакалаврату спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування:


Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

  • Бізнес-аналітика

  • Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


 • Код та найменування спеціальності: 
  • 051 Економіка
 • Спеціалізації: 

  • Економічна кібернетика

  • Цифровий маркетинг

 • Код та найменування спеціальності: 
  • 071 Облік і оподаткування

 • Спеціалізації: 

  • Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

 • Код та найменування спеціальності: 
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Спеціалізації: 

  • Бізнес-аналітика

  • Проектний менеджмент

 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

 • Форма навчання: 

  • Денна