Предметом курсу «Теорія ймовірностей, імовірносні процеси та математична статистика»  є:

      • вивчення математичних моделей випадкових явищ, а саме, вивчення імовірносних закономірностей масових однорідних випадкових подій чи випадкових процесів;

           • вивчення методів, які дають змогу за результатами практичних досліджень робити певні імовірносні висновки.

Мета та завдання викладання дисципліни:

• викладення основних понять, понять математичного апарату та ідей методів даної науки;

 формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для розв’язування задач з елементами випадковості;

 роз’яснення ситуаційних методологічних проблем, які виникають при математичному аналізі реальних масових випадкових явищ;

 ознайомлення з методами математичної статистики, які реалізуються за допомогою автоматизованих систем;

• вироблення на відміну від звичайного детермінованого, так званого ймовірнісного, способу міркувань.


Код та найменування спеціальності: 

  • 12 Інформаційні технології

Спеціалізації: 

    • 122 Компютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна