Метою дисципліни "Чисельні методи прикладної математики" є систематизація і узагальнення аспірантами теоретичних і практичних знань з основ апарату чисельних методів, методів розв’язку математично формалізованих задач, вивчення чисельних методів розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики, які охоплюють такі класи задач, як розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь, відновлення і наближення функцій, чисельного диференціювання та інтегрування функцій, знаходження коренів нелінійних рівнянь і їх систем, знаходження значення і точки мінімуму функції однієї і багатьох змінних, розв’язання задачі Коші і крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь і їх систем та диференціальних рівнянь із частинними похідними. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Чисельні методи прикладної математики» є спроможність аспірантів при здійсненні дослідницької роботи самостійно проаналізувавши задачу, правильно обрати наближений метод її розв’язку, запрограмувавши відповідний алгоритм, отримати числовий результат та оцінити похибку, що виникла в результаті розв’язку, а також здійснити інтерпретацію одержаних результатів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 113 Прикладна математика

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Форма навчання: 

  • Денна