Код та найменування спеціальності: 

052 Політологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.