Метою математичної статистики як навчальної дисципліни є формування у майбутніх психологів знань з основ застосування математико-статистичного апарата для розв’язування теоретичних і практичних завдань

Завдання вивчення курсу – надання студентам знань щодо сутності, призначення, способів застосування математичних методів у психології. Формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, використання кореляційного, дисперсійного, кластерного і факторного аналізу.

Математичні методи в руках психолога може і повинна бути потужнім інструментом, який дозволяє не тільки успішно оперувати експериментальними даними, але і перш за все, сприяти становленню його об’єктивного рішення.


Код та найменування спеціальності:  

  • 053 Психологія 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: Денна, Заочна