Прошу Вашого дозволу на розміщення матеріалів по зазначеному курсу.

Навчання в НаУОА передбачає не лише здобуття знань, а й вироблення вмінь, серед яких вміння проводити наукові дослідження є чи не найважливішим. Успішна реалізація останнього, окрім суб’єктивних факторів та зацікавлень студента, також залежить від розуміння базових засад наукової діяльності.

У цьому курсі ви зможете закріпити отримані раніше знання і навчитеся їх використовувати у письмових роботах. Ми розглянемо усі етапи написання курсової роботи – від вибору теми до її оформлення, а на практичних заняттях будемо проговорювати усі частини роботи. Таким чином, ви отримаєте не тільки розуміння того, що і як писати у курсовій роботі та інших видах письмових робіт, але й зможете здобути вміння, необхідні для успішної професійної діяльності.

Мета курсу – знайомство з базовими засадами наукової роботи та вироблення навиків академічного письма.

Після вивчення курсу ви будете краще знати: логічну послідовність побудови дослідження, правила формулювання проблеми, мети, предмету і завдань роботи, зв’язок між підходом, методологією і методом, правила оформлення наукових робіт. Крім того, очікується, що ви будете вміти: самостійно формулювати думки і логічно їх пов’язувати у тексті, відрізняти важливі дані від другорядних, інтерпретувати отримані результати і формулювати висновки.

У разі засвоєння курсу ви отримаєте надійну основу для успішної наукової діяльності.

Код та найменування спеціальності: 

  • 052 Політологія

Спеціалізації: 

    • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна


Дисципліна "Організація НДР студента" читається для студентів спеціальності за напрямом 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність", метою якої є ознайомлення студентів з основами організації науково-дослідної роботи, з найважливішими вимогами та процедурами наукових досліджень.


Дисципліна «Методологія НДР у сфері соціальних комунікацій» читається для студентів спеціальності за напрямом 8.02010501 "Документознавство та інформаційна діяльність", метою якої є поглиблене ознайомлення студентів з методологією НДР у сфері соціальних комунікацій, з найважливішими вимогами до основних видів науково-дослідних робіт у цій сфері.


Дисципліна «ОНДР: переддипломний семінар» читається для студентів спеціальності за напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», метою якої є поглибити у студентів знання основ організації науково-дослідної роботи та виробити у студентів навички до самостійної дослідницької роботи.


Курс для студентів 1 курсу факультету романо-германських мов

Курс читає: доктор педагогічних наук, професор,  Жуковський В.М.