I. Опис навчальної дисципліни 

У теорії і практиці сучасної вищої школи накопичено великий науковий потенціал, який має лягти в основу формування нової формації науково-компетентних фахівців, що творчо мислять, вільно орієнтуються в інформаційному просторі, самостійно опановують світоглядні парадигми. У системі навчальних дисциплін вищих закладів освіти, що визначають критерії теоретичної і професійно-методичної підготовки магістрантів різних спеціальностей, магістральне місце належить курсові «Методологія та організація наукових досліджень», який не тільки інтегрує й систематизує набуті знання та навички, а й сприяє розвитку аналітико-абстрактного мислення майбутніх фахівців.  

Відомості про методику та організацію науково-дослідницької діяльності допоможуть магістрантам, аспірантам, а згодом, можливо, докторантам успішно здійснювати наукові дослідження, ефективніше використовувати свій робочий час у процесі досягнення поставленої творчої мети. Досконале володіння навичками наукової роботи полегшить магістрам процес входження в професійну діяльність.

II. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Сформувати у магістрантів базові знання з методології, теорії, технології, методики та організації наукових досліджень, тобто теоретичне і практичне підґрунтя для ефективної науково-дослідницької діяльності.Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Спеціалізації: 

Управління, організація і виробничо-технічна робота в ЗМК; наукова та викладацька діяльність

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.