Ознайомлення з теорією людських ресурсів. Вивчення нових підходів до управління людськими ресурсами, з’ясування ролі мотивації і заробітної плати в сучасних умовах, розуміння  роботи в команді. Визначення особливостей управління людськими ресурсами.  

Мета вивчення курсу  – формування системи базових знань у сфері теорії управління, розуміння концептуальних завдань системного управління організаціями, набуття вмінь та навичок розробки та прийняття управлінських рішень.


Мета вивчення курсу  – формування системи базових знань у сфері менеджменту щодо концептуальних підходів системного управління організаціями, набуття вмінь та навичок розробки та прийняття управлінських рішень.

Завдання вивчення курсу –  опанування основних понять і категорій менеджменту, функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень; набуття практичних навичок  використання базових інструментів управління організаціями та розв’язання конкретних управлінських завдань; формування вмінь творчого пошуку резервів підвищення ефективності системи управління організацією.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

            знати: сутність понять менеджмент, управління, рівні управління, організація, внутрішнє та зовнішнє середовище організації; концептуальні підходи формування  мети, місії, стратегічного і тактичного планування розвитку організації; теоретико-методологічні підходи до формування ефективної структури управління та делегування повноважень в організації; сучасні теорії мотивації, розуміти сутність та роль окремих елементів системи матеріальних та нематеріальних стимулів роботи персоналу; концептуальні підходи формування системи контролю та ефективних комунікацій в організації; сучасні методи обґрунтування раціональних управлінських рішень.

вміти: об’єктивно визначати і застосовувати методи та функції менеджменту, принципи управління, економічні та адміністративні важелі планування; оцінювати економічні процеси, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі організації; чітко формулювати правила та процедури, визначати критерії оптимального розподілу повноважень; обґрунтовувати ефективні системи оплати праці, показники результативності функціонування організації, критерії ефективності контролю; володіти базовими навичками прийняття та оптимізації управлінських рішень.

Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • заочна


Курс "Проектний менеджмент" читається для студентів:


Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Метою курсу є формування у студентів спеціалізованих компетенцій з розробки проектів (соціальних, культурних, урбаністичних).