У сфері економічних відносин управлінська діяльність відіграє важливу роль щодо їх

організації та упорядкування. Основним змістом управління персоналом є планування,

формування, перерозподіл і раціональне використання кадрів організації з метою

підвищення економічної і соціальної ефективності її роботи в умовах постійного впливу

різних чинників зовнішнього середовища. Менеджмент персоналу вимагає творчого підходу,

індивідуалізації і врахування довгострокової перспективи під час прийняття всіх

управлінських рішень. Основними завданнями системи менеджменту персоналу є розробка

кадрової концепції і політики, створення необхідних умов для ефективного використання

знань, навичок, умінь і досвіду працівників; стимулювання творчої активності та

професійного зростання працівників; формування і збереження сприятливого морально-

психологічного клімату і психологічної стійкості колективу; вдосконалення методів оцінки

персоналу, управління внутрішніми переміщеннями і кар’єрою працівників; аналіз робочих

місць, виробничих процесів та оцінка результативності праці працівників; створення

ефективної кадрової системи, механізмів та інструментів досягнення визначених цілей

розвитку організації.


Код та найменування спеціальності: 

071 Облік і оподаткування

Спеціалізації: 

Облік і аудит

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Код та найменування спеціальності: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.Ознайомлення з теорією людських ресурсів. Вивчення нових підходів до управління людськими ресурсами, з’ясування ролі мотивації і заробітної плати в сучасних умовах, розуміння  роботи в команді. Визначення особливостей управління людськими ресурсами.  

Мета вивчення курсу  – формування системи базових знань у сфері менеджменту щодо концептуальних підходів системного управління організаціями, набуття вмінь та навичок розробки та прийняття управлінських рішень.

Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

  • Бізнес-аналітика

  • Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


  • Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

  • Спеціалізації: 

    • Економічна кібернетика

    • Цифровий маркетинг

   Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

   Форма навчання: 

    • Денна


   Код та найменування спеціальності: 

   • 071 Облік і оподаткування

   Спеціалізації: 

    • Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

   Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

   Форма навчання: 

    • ДеннаКод та найменування спеціальності: 

 • 052 Політологія

Спеціалізації: 

  • Практична політологія

  • Європейські студії

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • заочна


Курс "Проектний менеджмент" читається для студентів:


Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Метою курсу є формування у студентів спеціалізованих компетенцій з розробки проектів (соціальних, культурних, урбаністичних).