«Біобезпека» вивчає механізми впливу та взаємодії небезпечних факторів середовища життєдіяльності, в першу чергу біологічних агентів (бактерій, вірусів, паразитів) отруйних речовин, в т.ч. з новими, штучно утвореними ознаками на організм, а також їх розповсюдження і можливі негативні наслідки для життя та здоров`я людини. Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по оцінці та створенню безпечних умов життєдіяльності людини, попередження захворювань небезпечними та особливо небезпечними інфекціями, масовими отруєннями серед населення, в т.ч. у ході військових дій чи терористичних актів. Передбачає підготовку спеціалістів, які володіють необхідним обсягом теоретичних і практичних знань щодо питань біобезпеки та організації проведення профілактичних та протиепідемічних заходів в умовах надзвичайних ситуацій у мирний час, в тому числі за умов занесення карантинних інфекцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні правові документи, угоди та домовленості в галузі біобезпеки, що прийняті в Україні та ряді передових країнах Світу;
 • вимоги по дотриманню міжнародних медико-санітарних правил та правил, санітарної охорони території України;
 • основні фактори середовища життєдіяльності людини біологічні, хімічні, фізичні, соціальні, які мають або можуть мати небезпечний вплив на здоров`я людини чи здоров`я майбутніх поколінь;
 • сучасні аналітичні ситеми та засоби контролю якості та безпеки середовища життєдіяльності, в т.ч. продуктів харчування та питної води;
 • механізми та наслідки негативного впливу  патогенних мікроорганізмів на людину;
 • сучасні методи дезінфекції, дезінсекції, дератизації та дезактивації.

вміти:

 • працювати з інформаційними масивом та аналізувати дані щодо інфекційних захворювань в т.ч. особливо небезпечних, масових отруєнь людей, виникненні інших надзвичайних ситуацій у сфері охорони громадського здоров’я на світовому, національному, регіональному та місцевому рівні;
 • застосовувати вимоги по дотриманню міжнародних медико-санітарних правил та правил санітарної охорони території України в практичній діяльності;
 • аналізувати якість та походження питної води, харчової та іншої продукції, які можуть нести загрозу життю та здоров`ю людини;
 • приймати участь в організації та проведенні деінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних та дезактиваційних заходів у вогнищах карантинних (особливо-небезпечних інфекцій).


Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» є формування у майбутніх спеціалістів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, в якому кожен із нас проживає. Вивчення курсу передбачає розвиток навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної дійсності та поведінки. Саме потреби практики висовують на кожному етапі життя суспільства нові вимоги до науки, в т.ч. соціології. Але сучасне суспільство – не довільне поєд­нання різних механізмів управління, владних інститутів та структур соціальних сфер політики, економіки, а цілісний соціальний організм, що функціонує і постійно розвивається, йде вперед, прогре­сує. І якщо окремі науки, зокрема економічні, політичні, юридичні вивчають внутрішні явища, події, то виникає потреба саме в галузі знань, що вивчає суспільство в усіх його аспектах. Такою наукою є соціологія – наука про суспільство, закономірності його розвитку, закономірності соціальних процесів і явищ тощо.


Код та найменування спеціальності

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

Денна