Розглянуто питання розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та постійного вдосконалення системи управління інформаційною безпекою (СУІБ). Прийняття системи управління інформаційною безпекою є стратегічним рішенням для організації. Система управління інформаційною безпекою забезпечує збереження конфіденційності, цілісності й доступності інформації за допомогою запровадження процесу управління ризиками та надає впевненості зацікавленим сторонам, що ризиками належним чином управляють. Важливо, щоб система управління інформаційною безпекою була частиною та інтегрувалася в процеси організації та загальну структуру управління, щоб інформаційну безпеку розглядали в процесах розроблення, інформаційних системах і заходах безпеки.

Код та найменування спеціальності: 

·         256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна/заочнаКод та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 052 Політологія

Спеціалізації: 

  • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 051 Економіка

Спеціалізації: 

  • Економічна кібернетика

  • Цифровий маркетинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
Спеціалізації: 

 • Внутрішньополітична безпека.
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Форма навчання: 
 • Денна

Фахівець з національної безпеки має володіти знаннями, що стосуються державних структур іноземних держав та України, яким надані повноваження щодо проведення спеціальної або, як її ще називають, таємної, оперативної чи розвідувальної діяльності. Ця діяльність у «згорнутому» виді полягає із отриманні інформації без відома її власника або об’єкта, якого вона стосується, а також у проведенні інших таємних заходів. 

В умовах фактичної агресії Російської Федерації та постійної загрози зі сторони цієї держави фахівці безпекового сектору мають володіти знаннями щодо форм та методів діяльності спецслужб насамперед цієї держави та інших, що ведуть розвідувально-підривну діяльність проти України. Метою вивчення дисципліни є отримання знань з розпізнавання, виявлення такої діяльності, створення перешкод їх протиправній діяльності у залежності від виконання свої посадових обов’язків, а також професійно сприяти державним структурам України, які покликані протидіяти цій протиправній діяльності.

У випадку виконання обов’язків з отримання розвідувальної інформації знати основи форм та методів її отримання та підготовки аналітичних матеріалів на основі  розвідданих.

Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

Мета та завдання навчальної дисципліни:  

Формування у студентів Національного університету "Острозька академія” системи теоретичних знань про сутність, зміст та механізм дії контррозвідувального режиму в Україні. Принципах його існування та використання  адміністративних заходів для забезпечення безпеки держави. Роль, місце, та функції державних установ у забезпечення заходів направлених на виявлення фактів можливої діяльності спецслужб іноземних держав, недопущення витоку держаної таємниці, створення дієвих легальних перешкод можливим терористичним проявам.

 За результатами навчання слухачі зможуть:

 • використовувати понятійно-категоріальний апарат загальної теорії контррозвідувального режиму в Україні;
 • на практиці, під час виконання службових обов'язків в державних установах використовувати призначення контррозвідувального режиму;
 • ефективно використовувати нормативно-правові акти, що стосуються контррозвідувального режиму для професійного сприяння спецслужбам, правоохоронним органам у заходах із виявлення можливої діяльності спецслужб іноземних держав та намірів здійснення терористичної діяльності на території України та за її межами;
 • використовувати прикордонний, митний, режим захисту атомних електростанцій, захисту державної таємниці, режим безпеки польотів повітряних суден,використання радіоелектронних засобів, дозвільної системи як складових контррозвідувального режиму в Україні.
 • взаємодіяти із правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України спецслужбами у питаннях, що стосуються  безпеки держави.

 

Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

  • Інформаційна безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


«Біобезпека» вивчає механізми впливу та взаємодії небезпечних факторів середовища життєдіяльності, в першу чергу біологічних агентів (бактерій, вірусів, паразитів) отруйних речовин, в т.ч. з новими, штучно утвореними ознаками на організм, а також їх розповсюдження і можливі негативні наслідки для життя та здоров`я людини. Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по оцінці та створенню безпечних умов життєдіяльності людини, попередження захворювань небезпечними та особливо небезпечними інфекціями, масовими отруєннями серед населення, в т.ч. у ході військових дій чи терористичних актів. Передбачає підготовку спеціалістів, які володіють необхідним обсягом теоретичних і практичних знань щодо питань біобезпеки та організації проведення профілактичних та протиепідемічних заходів в умовах надзвичайних ситуацій у мирний час, в тому числі за умов занесення карантинних інфекцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні правові документи, угоди та домовленості в галузі біобезпеки, що прийняті в Україні та ряді передових країнах Світу;
 • вимоги по дотриманню міжнародних медико-санітарних правил та правил, санітарної охорони території України;
 • основні фактори середовища життєдіяльності людини біологічні, хімічні, фізичні, соціальні, які мають або можуть мати небезпечний вплив на здоров`я людини чи здоров`я майбутніх поколінь;
 • сучасні аналітичні ситеми та засоби контролю якості та безпеки середовища життєдіяльності, в т.ч. продуктів харчування та питної води;
 • механізми та наслідки негативного впливу  патогенних мікроорганізмів на людину;
 • сучасні методи дезінфекції, дезінсекції, дератизації та дезактивації.

вміти:

 • працювати з інформаційними масивом та аналізувати дані щодо інфекційних захворювань в т.ч. особливо небезпечних, масових отруєнь людей, виникненні інших надзвичайних ситуацій у сфері охорони громадського здоров’я на світовому, національному, регіональному та місцевому рівні;
 • застосовувати вимоги по дотриманню міжнародних медико-санітарних правил та правил санітарної охорони території України в практичній діяльності;
 • аналізувати якість та походження питної води, харчової та іншої продукції, які можуть нести загрозу життю та здоров`ю людини;
 • приймати участь в організації та проведенні деінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних та дезактиваційних заходів у вогнищах карантинних (особливо-небезпечних інфекцій).


Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» є формування у майбутніх спеціалістів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, в якому кожен із нас проживає. Вивчення курсу передбачає розвиток навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної дійсності та поведінки. Саме потреби практики висовують на кожному етапі життя суспільства нові вимоги до науки, в т.ч. соціології. Але сучасне суспільство – не довільне поєд­нання різних механізмів управління, владних інститутів та структур соціальних сфер політики, економіки, а цілісний соціальний організм, що функціонує і постійно розвивається, йде вперед, прогре­сує. І якщо окремі науки, зокрема економічні, політичні, юридичні вивчають внутрішні явища, події, то виникає потреба саме в галузі знань, що вивчає суспільство в усіх його аспектах. Такою наукою є соціологія – наука про суспільство, закономірності його розвитку, закономірності соціальних процесів і явищ тощо.


Код та найменування спеціальності

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

Денна

Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна