Навчальна дисципліна “Основи держави і права” вивчає інститути держави і права в теоретичному аспекті. “Основи держави і права” є фундаментальною, базовою навчальною дисципліною в системі навчальних дисциплін, що формують професійний світогляд фахівців у з національної безпеки держави. Вивчення відповідного курсу формує у його слухачів знання про основні властивості держави та права як складних соціальних явищ, про процеси їх виникнення, становлення та перспективи розвитку, розробляє методологію їх наукового осмислення, формує державну і правову картину світу.

Код та найменування спеціальності: 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

ОПП: 

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна.