Курс методики викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах спрямований на те, щоб дати майбутнім учителям української мови і літератури такі теоретичні знання й виробити практичні вміння, за допомогою яких вони зможуть досягти високого науково-методичного рівня викладання предмета.

Курс методики викладання української мови характеризується підвищенням його наукового рівня, встановленням раціонального співвідношення між теорією і практичним засвоєнням учнями програмового матеріалу, формуванням у них мовної і мовленнєвої компетентності; включає в себе загальні питання методики навчання української мови в загальноосвітній школі (методика української мови як наука і навчальна дисципліна; зміст, завдання, принципи, методи, прийоми й засоби навчання мови; типологія уроків), методику вивчення основних розділів курсу української мови (методи засвоєння фонетики й орфоепії, лексики, фразеології, будови слова, словотвору, морфології, синтаксису, орфографії, пунктуації, розвитку мовлення, стилістики, риторики, вивчення загальних відомостей про мову, удосконалення мовних умінь і навичок та культури мовлення старшокласників), висвітлює найважливіші проблеми методичної науки (комунікативно-когнітивний аспект викладання, індивідуалізація й диференціація навчання мови, проблемне й інтегроване навчання, комп’ютеризоване навчання мови, різноманітні типи уроків та форми проведення занять: аспектні уроки, уроки з розвитку комунікативних умінь і навичок, нестандартні уроки, факультативні заняття та ін.).