У розробці теоретичних і практичних проблем, на розв’язання яких орієнтує Державна національна програма відродження освіти “Україна ХХІ століття: стратегія освіти”, одне з провідних місць належить циклу педагогічних дисциплін, що має вирішальне значення у професійній підготовці майбутнього вчителя. Вивчення педагогіки починається з курсу “Основи педагогіки”, що презентує знання про принципи і закономірності навчання та виховання особистості, психологічні особливості її формування і розвитку, про індивідуально-психологічні властивості, які обумовлюють специфіку поведінки, діяльності та спілкування, допомагають глибше розуміти мотиви вчинків людей, регулювати взаємовідносини з ними – ці й інші проблеми знаходяться в центрі уваги вивчення цього курсу.Зміст курсу включає в себе питання, вивчення яких дозволяє не тільки в достатній мірі оволодіти педагогічними знаннями, які слугуватимуть базисом для вивчення профільних дисциплін, а й розвинути у майбутніх фахівців навички самостійного критичного мислення, спостережливості, сприймання, уяви, уваги, володіння прийомами навчання, практичні навички спілкування тощо можливості творчого використання здобутків педагогічної думки минулого у сучасних умовах.

Код та найменування спеціальності: 

 • 013 Початкова освіта

Спеціалізації: 

  • Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Мета курсу – формування у студентів управлінської компетентності.

 

Виклад  навчальної дисципліни спрямований на реалізацію таких завдань:

1.      Ознайомити студентів з основами теорії педагогічного менеджменту.

2.      Навчити студентів практично втілювати набуті знання в освітній діяльності.

3.      Сприяти особистісному розвитку студента та стимулювати його самореалізацію у педагогічній практиці.

4.      Виховувати культуру управлінської діяльності.

5.      Розвивати рефлексію студентів, їхнє критичне мислення і лідерські якості.

6.      Допомогти усвідомити слухачам особисту унікальність та актуалізувати свою роль у групі.

7.      Мотивувати студентів до здійснення самоменеджменту з метою розвитку управлінських компетентностей і самореалізації.

 
Факультет політико-інформаційного менеджменту 

Кафедра психології та педагогіки

013   Початкова освіта

 

 

Викладачі:

Андрощук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент 

irenandro@gmail.com

Хом’як Ольга Анатоліївна, кандидат пелагогічних наук, доцент

olya.homyak@gmail.com

Статус дисципліни:

обов’язкова

Мова навчання:

Українська

Форма навчання:

очна (денна)


Код та найменування спеціальності: 

 • 013 Початкова освіта

Спеціалізації: 

  • Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • ДеннаI. Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Педагогіка початкової школи» презентує можливості творчого використання здобутків педагогічної думки минулого у сучасних умовах. Разом з тим, дисципліна знайомить студентів з основними закономірностями розвитку дитини в умовах навчання та виховання, ефективними методами оптимізації цього процесу, новими психолого-педагогічними досягненнями в удосконаленні форм організації освітнього процесу. Своєю чергою, це сприяє розширенню професійного світогляду слухачів, підвищенню загальної педагогічної культури, формуванню педагогічних компетентностей. Основним методом навчання цього курсу є психодрама. Застосування цього інноваційного навчального методу стимулює само презентацію студентів у їхній провідній діяльності. Окрім того, слухачі мають можливість отримати  психолого-педагогічні практичні поради у навчанні та вихованні дитини.

Отримані знання і навички допоможуть майбутнім учителям початкової школи підготувати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів. Практичний матеріал з даного курсу надасть майбутнім учителям перспективу його використання в умовах змін, забезпечить надійне підґрунтя для авторських пошуків, набуття власного досвіду в широкій і різноманітній практиці.

II. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Практична спрямованість дисципліни має на меті сформувати навички проведення основних видів навчальних занять. формування у здобувачів вищої освіти професійної компетентності, що виявляється в здатності розв’язувати складні професійні задачі та практичні проблеми в педагогічній діяльності.

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кафедра психології та педагогіки

013 Початкова освіта

Викладачі:

Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки

halyna.handzilevska@oa.edu.ua

Хомяк Ольга Анатоліївна, кандидат пелагогічних наук, доцент

olya.homyak@gmail.com

 Сидорчук Оксана Сергіївна, викладач-стажист


Код та найменування спеціальності: 

 • 013 Початкова освіта

Спеціалізації: 

  • Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • ДеннаКод та найменування спеціальності: 

 • 035. Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Філологія. Українська мова і література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.

Курс методики викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах спрямований на те, щоб дати майбутнім учителям української мови і літератури такі теоретичні знання й виробити практичні вміння, за допомогою яких вони зможуть досягти високого науково-методичного рівня викладання предмета.

Код та найменування спеціальності: 

 • 035. Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Філологія. Українська мова і література (літературна творчість)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 053 Психологія

Спеціалізації: 

  • Вікова та педагогічна психологія.

  • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна