Навчальна дисципліна «Теорія і практика зв’язків з громадськістю» вивчається згідно навчального плану та освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Основним предметом навчальної дисципліни є оволодіння студентами системою теоретичних та практичних знань і вмінь у галузі зв’язків з громадськістю, використанню інструментарію подієвих комунікацій у соціально-культурній та політичній сфері.

Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • заочна


Курс читається для студентів-бакалаврів (4-го курсу) факультету РГМ. Курс - за вибором.

Мета дисципліни – ознайомлення з актуально-практичними та науково-прикладними  основами PR- діяльності; сприяння розумінню студентами сутності соціально-комунікаційних технологій; вироблення практичних професійних навичок в галузі зв’язків з громадськістю; опанування студентами соціально-комунікаційних методик подолання кризи.   

               В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– основні види  соціальних комунікацій;

– стандарти професії та вимоги до працівників в галузі соціальних комунікацій;

-       методологічні та методичні засади організації PR-кампаній;

-       методи формування бюджету PR-кампанії;

-       методи оцінювання ефективності PR-кампанії

-       особливості роботи з інформацією під час кризи;

-       особливості та методики досягнення креативних рішень у конкретних напрямах та специфічних соціально-комунікативних технологіях.

           

 вміти:

        відрізняти напрямки соціальних комунікацій;

        будувати інформаційні повідомлення, створювати інформаційні приводи;

        спілкуватися з різними аудиторіями;

        планувати та проводити заходи PR-комунікації;

        виконувати посадові функції спеціалістів, задіяних в PR-кампанії

        користуватися методологічним та методичним інструментарієм інших гуманітарних для реалізації конкретних завдань з використанням соціально-комунікаційних технологій;

        запобігати виникненню кризових ситуацій, долати кризи;

        вміти формувати та створювати власні PR-кампанії.


«Теорія пропаганди та контрпропаганди» є нормативним курсом для студентів 5 курсу  спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 

Мета та завдання курсу – ознайомити майбутніх фахівців з актуально-практичними та науково-прикладними  основами пропаганди та контрпропаганди, показати інструментарій пропаганди та контрпропаганди, ознайомити з особливостями ведення пропаганди.

Студент повинен знати:

-          сутність пропаганди;

-          історію пропаганд незалежності України;

-          типи, види та засоби пропаганди;

-          інструментарій пропаганди та контрпропаганди;

-          методи пропаганди при  різних політичних устроях

Студент повинен вміти:

-          відрізняти та оперувати поняттями агітація, пропаганда, контрпропаганда, public relations, ідеологія;

-          аналізувати та створювати пропагандистські та контрпропагандистські повідомлення;

-          користуватися прийомами та засобами пропаганди та контрпропаганди;

-          ефективно застосовувати різні методи пропаганди.


Курс "Засоби масової комунікації зарубіжних країн" є нормативним (за вибором) курсом для студентів 3 курсу спеціальності країнознавство НУОА.

Метою курсу є:  ознайомити студентів з основними поняттями, що визначають специфіку діяльності сучасних засобів масової комунікації в цілому, а також особливості функціонування ЗМК у зарубіжних країнах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття, що характеризують сучасні канали масової комунікації;
 • основні поняття міжнародного інформаційного права, інформаційної безпеки; розуміти основи правового регулювання міжнародного інформаційного поля;
 • специфіку ЗМК різних регіонів світу в цілому та окремих країн;
 • особливості функціонування сучасних ЗМК (правове регулювання, фінансування діяльності, взаємодія з органами влади, політична підтримка ЗМК і т.п.)

вміти:

 • визначати та порівнювати моделі медіасистем у різних країнах світу;
 • проводити контент-аналіз інформаційних повідомлень засобів масової комунікації, визначати їх характер та прогнозувати наслідки;
 • аналізувати економічні, політичні, правові, культурні, етичні аспекти функціонування зарубіжних ЗМК;
 • оцінювати процеси глобалізації комунікаційної сфери та простежувати її наслідки для соціально-економічного та культурного розвитку країн світу.


Розподіл годин з курсу:  30 год. лекційних занять / 22 год. практичних занять / 74 год. самостійної роботи. 2 модулі.

Місце дисципліни «Політичні зв’язки з громадськістю: теорія і практика» в підготовці фахівців документознавства та інформаційної діяльності визначається специфікою PR як мистецтва налагодження оптимальних комунікативних потоків між організацією та громадськістю на основі взаєморозуміння та конструктивної взаємодії.

Мета курсу – надати студентам ґрунтовні знання з курсу «Політичні зв’язки з громадськістю: теорія і практика», розкрити їх значення для формування позиції фахівця-документознавця, сформувати практичні навички та вміння використання PR-інструментарію в різних сферах їх майбутнього працевлаштування, сприяти формуванню критичного сприйняття соціальної реальності та вмінню змінювати її з допомогою комунікативних засобів. Мета досягається через вивчення основних теоретичних проблем, що пов’язані окресленням сутності зв’язків з громадськістю як галузі знань та сфери практичної діяльності, вивченням світового досвіду цієї галузі та історією її становлення в нашій країні, особливостями планування та проведення PR-кампаній.

В результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні:

ЗНАТИ:

·        основні підходи до окреслення сутності зв’язків з громадськістю;

·        історичні моделі розвитку PR;

·        принципи роботи спеціаліста з PR та засади професійної етики PR;

·        форми роботи PR-спеціаліста;

·        методику та рекомендації щодо написання PR-документів та проведення спеціальних PR-заходів.

ВМІТИ:

·        планувати окремі PR-акції та цілісні, концептуально виважені PR-кампанії;

·        користуватися інструментарієм PR-діяльності;

·        проводити оцінку PR-зусиллям;

 • надавати рекомендації щодо формування та вдосконалення комунікативної політики підприємств та установ.

Курс «Політична риторика» виступає синтетичною дисципліною, теоретична основа якої ґрунтується на різних лінгвофілософських аспектах мовної діяльності й характеризується власною об’єктивною логікою розвитку. Її проблематика сформувалася в точці перетину таких фундаментальних наук як: філософія, логіка й лінгвістика. Вивчення даної дисципліни є особливо актуальним для документознавців та політологів, адже вона сприяє формуванню здатності об'єктивно й адекватно оцінювати факти і події, що є відображенням сучасних соціокультурних трансформацій у сучасній політиці та інформаційному просторі. Курс має практичне спрямування.

Даний курс має на меті ознайомити студентів із сучасними підходами до вивчення друкованих засобів масової інформації як складного суспільно-психологічного феномену, масовою комунікацією та науковими парадигмами дослідження медіа-культури, навчити діагностувати реальні текстові повідомлення друкованих ЗМІ та розробляти рекомендації щодо їх вдосконалення.


Курс "Теорія і практика масової інформації" для студентів заочної форми навчання.