Код та найменування спеціальності: 

122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

ДеннаМета курсу – отримання студентом загальних уявлень про проектування інформаційних систем. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - суть і призначення інформаційних систем - стадії їх проектування і вимоги до процесу проектування - існуючі методології і інструментарій проектування - сучасний стан і проблеми розвитку систем проектування інформаційних систем і систем вдосконалення бізнес-процесів.

Код та найменування спеціальності: 

122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна
Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Сучасний стан розвитку інформаційних технологій показує стрімкий розвиток методів та засобів захисту інформації в комп’ютерних системах у зв’язку із збільшенням кількості та інтенсувності загроз, що виникають як в середині системи так і за її межами. Навчальний курс «Технології захисту інформації в компютерних ссистемах» призначений для вивчення організації захисту інформації в компютерних системах, в якому викладено загальні підходи до розробки моделей загроз та порушників, формування на їх основі заходів захисту інформації. Подано методику створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих та обчислювальних системах. Надано порядок використання нормативних документів в галузі технічного захисту інформації та рекомендації щодо порядку функціонування служб захисту інформації в компютерних системах.

Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Сучасний стан розвитку інформаційних технологій показує стрімкий розвиток методів та засобів захисту інформації в комп’ютерних системах у зв’язку із збільшенням кількості та інтенсувності загроз, що виникають як в середині системи так і за її межами. Навчальний курс «Комп’ютерні мережі» призначений для вивчення організації та проектування комп’ютерних мереж, використанню та конфігурації додаткових апаратних засобів для пришвидшення її роботи та збільшенню захищеності. Подано методику створення мереж для автоматизованих та обчислювальних системах. Надано порядок використання нормативних документів в галузі захисту інформації та рекомендації щодо порядку функціонування служб захисту інформації в компютерних системах.

Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Сучасний стан розвитку інформаційних технологій показує стрімкий розвиток методів та засобів функціонування клієнтських додатків, зокрема перехід до функціонування в мережі інтернет у вигляді Web-додатків та сервісів. Основними показниками ефективності функціонування подібного роду додатків є їхня швидкодія та захищеність, тому доцільним є розробка та впровадження розподілених інформаційних систем високої швидкодії.

В сучасних умовах функціонування бізнес-процесів, високошвидкісні та захищені обчислення є основою будь-якого проєтку, бізнес-ідеї чи стартапу, а перехід до Web-сервісів створює передумови для зменшення часу на розробку проекту, зменшення кінцевої вартості продукту та підвищення конкурентноздатності на ринку.  Саме тому важливо сформувати у майбутніх фахівців системи знань теорії та практики створення Web-додатків та сервісів на основі сучасних засобів Windows Communication Foundation.

 Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


У  курсі "Алгоритми роботи з великими масивами даних" будуть розглянуті статистичні методи роботи з великими даними, такі як множинний кореляційний і регресійний аналіз, а також прикладні їх аспекти, а також низка інших. Зокрема, методи зниження розмірності багатовимірного простору дозволяють без істотної втрати інформації перейти від початкової системи великого числа спостережуваних взаємопов'язаних факторів до системи істотно меншого числа прихованих (неспостережуваних) факторів, що визначають варіацію початкових ознак. Методи компонентного та факторного аналізу, з використанням яких можна виявляти об'єктивно існуючі, але безпосередньо не спостережувані закономірності за допомогою головних компонент або факторів. Методи багатовимірної класифікації призначені для поділу сукупностей об'єктів (що характеризуються великою кількістю ознак) на класи, в кожен з яких повинні входити об'єкти, в певному сенсі однорідні або близькі. Таку класифікацію на підставі статистичних даних про значеннях ознак на об'єктах можна провести методами кластерного і дискримінантного аналізу.

Розвиток обчислювальної техніки і програмного забезпечення сприяє широкому впровадженню методів багатовимірного статистичного аналізу в практику. Пакети прикладних програм зі зручним для користувача інтерфейсом (ми використовуємо програму R) знімають труднощі в застосуванні зазначених методів, які полягають в складності математичного апарату, що спирається на лінійну алгебру, теорію ймовірностей і математичну статистику, і громіздкість обчислень.

Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Мета вивчення курсу -  набуття студентами практичних навичок алгоритмічного та основі обєктно-орієнтовного програмування на C++.

Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна