Мета курсу "Об'єктно-орієнтоване програмування" полягає в тому, щоб дати студентам глибокі знання про концепції та принципи об'єктно-орієнтованого програмування, а також навчити їх використовувати мови програмування C# та С++ для розробки високоякісного програмного забезпечення.

Основним завданням курсу є навчити студентів розуміти, як проектувати та будувати ієрархії класів, створювати абстрактні класи та інтерфейси, а також застосовувати поліморфізм, інкапсуляцію та патерни проектування. Для досягнення цієї мети, курс зосереджується на практичному використанні об'єктно-орієнтованого підходу та виконанні ряду лабораторних робіт, які дозволяють студентам набути навичок у застосуванні вивчених засобів програмування. В результаті, студенти матимуть можливість створювати сучасне програмне забезпечення.

Компетентності
 • Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Знання до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
 • Навички у використанні інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність розробляти алгоритми та структури даних, програмні засоби та програмну документацію.
 • Здатність використовувати сучасні технології програмування та тестування програмного забезпечення.

Основні програмні результати навчання (ПРН) 
 • Вміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символічних алгоритмів.
 • Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого часу.
 • Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в команді.

Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

ОПП: 

 • Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Для бакалаврату спеціальності 013 Початкова освіта:

 

Код та найменування спеціальності

 • 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·         Денна

·         Заочна

кафедра психології та педагогіки


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • ДеннаМета курсу –- на основі знань з основ програмування на C++, дискретної математики сформувати у студентів знання про суть програмування на мові C#, синтаксис та семантику мов програмування високого рівня, базові структури даних, базові структури програм та приклади їх реалізації у Visual Studio, методи проектування, розробки та супроводження прикладних програм; навчити студентів самостійно вивчати навчальну літературу з програмування; сформувати у студентів системний підхід при вивченні програмування.

Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна