Викладач Захарчук Оксана Миколаївна


Мета навчальної дисципліни: виходячи з того,що цей курс є елементарний курс

латинської мови,тому при викладанні граматичного матеріалу виділяються

явища та факти, що складають систему латинської граматики,та випускаються

цілий ряд деталей і виключень,засвоєння яких не є обов”язковим при вивченні

елементарного курсу. Під час вивчення граматичних явищ латинської мови

систематично використовується співставлення з граматикою сучасних

західноєвропейських мов. Щодо лексики,то її підбір спрямований на засвоєння

найбільш вживаних латинських слів,які є особливо продуктивними при

утворенні словникового складу сучасних мов та міжнародної наукової і

лінгвістичної термінології і необхідні для перекладу античних написів та

текстів. Важко уявити вивчення латини без ознайомлення та вивчення

напам”ять крилатих висловів. Багато вправ містять речення та уривки з

оригінальної латинської літератури.

Завдання дисципліни: набуття та розвиток навичок та вмінь з читання, письма

та перекладу текстів історичного характеру, вивчення напам’ять крилатих

висловів та уривків.


Код та найменування спеціальності: 

032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) 

Форма навчання: 

Денна

 Заочна