Мета навчальної дисципліни: формулювання знань щодо методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних типів економіко-математичних моделей.

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

Мотивацією вивчення дисципліни є переконання, що використання системи економіко-математичних методів і моделей є необхідною умовою для обґрунтування прийняття рішень в області маркетингу, їхнє застосування покликане підвищити якість та ефективність діяльності маркетингових служб організацій та фірм.