Опис дисципліни Комп'ютерні інформаційні технології в освіті та науці


Код та найменування спеціальності: 

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

Мовний менеджмент бізнесу та туризму.

Освітній менеджмент.

Менеджмент перекладацьких процесів.

Мовні технології.

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

заочна