Опис навчальної дисципліни

 Сучасний стан економіки України визначається складними процесами, які спрямовані на створення ринкового середовища, та які ставлять конкретні вимоги до розвитку національної податкової системи. Оскільки податки виконують важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності та досягненні соціального добробуту громадян розвинутих держав, є необхідність вивчення механізму регулятивного впливу оподаткування на доходи юридичних та фізичних осіб, встановлення оптимального рівня оподаткування, який, з одного боку, забезпечував би достатні доходи бюджету, з другого, не заважав би розвитку ділової активності, не стримував господарської ініціативи. У зв’язку з цим податки розглядаються не тільки як інструмент регулювання господарської діяльності підприємств в Україні, але й як вагоме джерело доходів державного і місцевих бюджетів. Тому особливого значення набуває проблема встановлення оптимального рівня оподаткування як суб’єктів господарювання так і фізичних осіб. У сучасних умовах система прибуткового оподаткування фізичних та юридичних осіб в Україні має ряд суттєвих недоліків: слабка соціальна спрямованість податку на доходи громадян, існуюча спрощена система оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб суттєво порушує принцип рівності оподаткування, окрім цього, велика кількість пільг та постійні зміни податкового законодавства перешкоджають стабільному функціонуванню податкової системи. Удосконалення податкової системи України висуває багато теоретичних і практичних проблем у напрямку застосування сучасних механізмів перерозподілу доходів за допомогою податків на основі принципів справедливості, рівності, ефективності.

 Мета і завдання  навчальної дисципліни 

У курсі навчальної дисципліни «Податкова система»  системно розглядаються питання організації та функціонування податкової системи, принципів оподаткування, їх особливостей, організації справляння податків, зборів і неподаткових платежів, а також проведення податкової політики України.

5 семестр, 3 рік навчання

Економічний факультет

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

07 Управління та адміністрування; 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


5 семестр, 3 рік навчання

Економічний факультет

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

07 Управління та адміністрування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма “Фінанси банківська справа та страхування” 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти