Мета навчальної дисципліни полягає у набутті теоретичних знань і практичних навичок з питань ведення обліку та складання звітності у суб’єктів малого підприємництва.  


Код та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

Спеціалізації: 

  • Облік і аудит

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

  • Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.