Мета навчальної дисципліни – формування та засвоєння системи знань про організацію облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві.


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Спеціалізації: 

    • Облік і аудит

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна