Метою курсу є набуття студентами систематичних знань з теорії та практики наукових досліджень. Така мета досягається через вивчення понятійного апарату наукознавства, відомостей про підготовку кадрів науки та її організацію в сучасній Україні, знайомство зі способами викладу наукових знань та методами наукового дослідження, характеристику етапів та логіки наукової діяльності, опрацювання порад щодо написання тексту студентської наукової роботи, її грамотного технічного та бібліографічного оформлення і захисту.

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна