Метою курсу є набуття студентами систематичних знань з основних проблем історії західноєвропейського середньовіччя та раннього нового часу. Перед студентами ставиться проблема розуміння специфіки цивілізації середньовічного Заходу, необхідності комплексного бачення тогочасного суспільства та політичних структур, духовного життя, побудованого на засадах Віри та універсалізму

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна