Мета курсу:

- Ознайомлення студентів з основними видами усного перекладу;

- формування базових навичок роботи в режимі абзацно-фразового, послідовного перекладу та перекладу з аркуша, ознайомлення з особливостями застосування синхронного перекладу;

-  стимулювання студентів до підвищення їх мовленнєвої компетенції, вдосконалення навичок читання, аудіювання та усного мовлення, а також збагачення їх словникового запасу.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

    • Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • заочна