Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів комплексу знань, спрямованих на розуміння ролі та значення інноваційного розвитку підприємства, а також формувати уміння визначати пріоритетні напрямки інноваційної діяльності з найбільшим ефектом для суб’єкта господарювання. 

    Програмні результати дисципліни використовуються під час вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність».

      Мета навчальної дисципліни – формування вміння студента самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення інноваційної діяльності на підприємстві.           

      Завдання навчальної дисципліни - розвинути та набути у здобувачів освіти такі компетентності: 

 - загальні: 

- ЗК01 - вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 - ЗК05 - здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 - ЗК06 - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 - спеціальні: 

- СК01 - здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу; 

 - СК05 - здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації; 

 - СК07 - здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

     Результати навчання:

     ПР03 - вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій зокрема: 

 - знатимуть Європейську методику визначення узагальненого інноваційного індексу; 

 - студенти умітимуть досліджувати та визначати циклічність економічного розвитку та розвиток інновацій як в Україні, так і в інших країнах світу; 

 - знатимуть сучасні організаційні форми інноваційного розвитку, їх переваги та недоліки, здійснюватимуть порівняльний аналіз цих форм у розрізі країн; 

     ПР05 – володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання: 

 - розумітимуть особливості вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування на основі даних різносторонньої облікової інформації; 

 - на основі облікової інформації здійснювати аналіз наявного інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства та окреслювати напрями його вдосконалення на коротко та довгострокову перспективи; 

     ПР10 – збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень; 

 - зможуть порівняти національні інноваційні системи, інноваційні системи країн світу, обґрунтувати їх сильні та слабкі сторони та окреслювати пріоритетні напрями; 

     ПР12 - обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу: 

 - формувати стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку як суб’єктів господарювання.


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

  • ОП Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна