Мета навчальної дисципліни навчитися аналізувати та оцінювати умови і фактори глобалізації економіки, її форми, механізми, регуляторні інститути, глобальні ринки та особливості їх формування і функціонування та їх вплив на фінансові системи країн та світу.

 

Завдання навчальної дисципліни – розвинути та набути такі загальні та фахові компетентності як:

 ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК11. Здатність оцінювати вплив глобальної економічної системи на інноваційний розвиток підприємства та розробляти стратегію його розвитку.


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна