У системі підготовки студентів спеціальності «Журналістика» важливе місце відведено дисципліні «Прес-служби та інформаційні агентства». Уведення до навчального плану університетської підготовки цієї дисципліни віддзеркалило зростаючий попит на фахівців з інформаційної роботи. Адже в інформаційному просторі як України, так і інших країн все більшу роль відіграють інформаційні агентства, працівники яких повинні мати добрі навички роботи з інформацією. 

Прикметним для сьогодення стало також те, що владні структури, бізнесові компанії, громадські організації України розпочали активно створювати підрозділи, на які покладено функції інформаційного забезпечення діяльності установ та діалогу з суспільством. Такі підрозділи, які отримують назву «прес-служб», «прес-департаментів», «прес-відділів», мають забезпечувати інформаційну відкритість влади, бізнесу, громадських організацій. Прагнення до інформаційної відкритості продиктовано розвитком демократичних засад у суспільному житті держави. Що до бізнесових структур, то для них це також наслідок розвитку ринкових реформ в Україні, адже цивілізований ринок характеризується такими ознаками, як чесність, прозорість та відкритість. Створювані прес-служби виконують дві головні функції. По-перше, забезпечують оперативною та точною інформацією про діяльність влади, бізнесу, неурядових організацій суспільство. По-друге, проводять моніторинг інформаційного простору, щоб відстежувати, яке місце займає у даному просторі організація чи її керівники. Тому розвиток прес-служб значно збільшив обсяги інформації в інформаційному просторі України, а також попит на неї

Мета викладання дисципліни – домогтися засвоєння студентами основних понять та особливостей інформаційної роботи як у прес-службах, так і в інформаційних агентствах, забезпечити вироблення навичок і умінь творчого підходу до розв’язання практичних завдань, оволодіння практикою ефективної організації комунікацій суб’єктів інформаційного простору із ЗМІ.

Головні завдання дисципліни:

ознайомити студентів з основними принципами функціонування інформаційного простору, циклічністю його коливань та попиту на інформацію;

ознайомити з історією створення та розвитку інформаційних агентств світу;

дати поняття про класифікацію інформаційних агентств;

розкрити роль конкуренції та співпраці інформаційних агентств;

ознайомити з особливостями роботи інформаційних агентств як посередників між джерелами інформації та споживачами;

ознайомити з вимогами до журналістів інформаційних агентств;

розкрити роль прес-служб у формуванні іміджу органів влади, бізнесових компаній, громадських організацій, вирішенні проблем комунікацій цих суб’єктів із ЗМІ;

ознайомити із структурами прес-служб, типовими положеннями про прес-служби, вимогами до працівників;

ознайомити з основними технологіями управління ЗМІ, методиками співпраці з журналістами, типовими умовами акредитації журналістів при прес-службах;

ознайомити з практикою підготовки основних документів прес-служб;

розкрити роль прес-служб у роботі за умов інформаційного нападу;

розкрити значення прес-служб у сучасному бізнесі, зокрема, в інформаційній підтримці бренду, репутаційного менеджменту, тощо;

дати навички підготовки інформаційних повідомлень для ЗМІ різного рівня – від районних газет до всеукраїнських видань, радіо, телебачення;

дати навички підготовки інформаційних повідомлень про життя України для закордонних читачів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

основні форми функціонування інформаційного простору, види аудиторій споживачів інформаційних продуктів, їх циклічність;

структури прес-служб, функції, вимоги до працівників;

основні методи управління ЗМІ;

форми співпраці з журналістами;

основні процеси роботи прес-служб за умов кризової ситуації;

принципи інформаційної підтримки бренду, репутації, іміджу;

принципи забезпечення інформаційної безпеки;

історію створення та розвитку інформаційних агентств;

особливості технології роботи інформаційних агентств;

сучасний стан інформаційного ринку України.

застосувати на практиці набути теоретичні знання;

вміти:

розробляти плани роботи прес-служб для роботи у звичайних умовах та в кризовій ситуації; 

організовувати роботу з журналістами, включаючи групові та індивідуальні форми співпраці;

створювати та інформаційно підтримувати веб-прес-офіси;

створювати та використовувати інформаційні майданчики;

готувати всі види документів прес-служб, уміти кваліфіковано забезпечувати ними редакції;

здійснювати усі види моніторингу публікацій у ЗМІ;

забезпечувати інформаційну безпеку;

інформаційно підтримувати бренди, репутаційний менеджмент, рекламні акції;

готувати конкурентоздатні інформаційні повідомлення для інформаційних агентств з розрахунком на різні види ЗМІ;

використовувати бази даних інформаційних агентств;

готувати інформаційні повідомлення про життя України для закордонного споживача продукції українських інформаційних агентств.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Спеціалізації: 

    • Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна