Сучасний стан розвитку журналістики засвідчує посилення інтересу до художньої публіцистики.

Творчі можливості жанрів художньо-публіцистичної групи надзвичайно великі. Художньо-публіцистичні жанри потребують від журналіста найвищої творчої майстерності. Без цієї групи журналістика була б збіднена, виконувала б лише функцію інформування, про неї б ми говорили не як про творчу галузь. Художньо-публіцистичні жанри урізноманітнюють шпальти газет, теле- та радіовипуски. Ці жанри – прекрасний привід і для журналіста відійти від шаблонної роботи, підвищити кваліфікаційний рівень.

Художня публіцистика була і залишається ознакою інтелектуальної, творчої журналістики. Чи потрібна така журналістика на сучасному етапі становлення нових фахових стандартів, як і де вона реалізується, які зміни відбулися у внутрішній системі цієї групи – на ці та інші питання дає відповідь дисципліна «Художньо-публіцистичні жанри».

Мета й завдання дисципліни «Художньо-публіцистичні жанри» – сформувати теоретичні навики розуміння журналістської майстерності; дати уявлення про основні риси художньо-публіцистичних текстів, їхню відмінність від інших жанрових груп; сформувати професійні уявлення, які сприятимуть виробленню творчих навиків.

Опанувавши дисципліну, студент повинен знати й уміти:

-​ знати суть і механізми породження художньо-публіцистичного тексту та особливості його функціонування у ЗМК;

-​ уміти використовувати у своїй журналістській і редакційно-видавничій діяльності принципи та методи застосування елементів художньо-публіцистичного тексту;

-​ сприймати і розуміти художньо-публіцистичні жанри як посередники між автором та реципієнтом у комунікативному акті;

-​ уміти творити власні художньо-публіцистичні тексти й аналізувати їх за смисловими та структурними критеріями;

-​ володіти технікою аналізу тексту з погляду автора, редактора, реципієнта.