Навчальна дисципліна “Теорія та історія соціальних комунікацій” є нормативною і входить до циклу дисциплін спеціальності “Журналістика”.

Мета вивчення дисципліни – надати студентам знання теорії та закономірностей розвитку комунікаційної системи суспільства, історії соціально-комунікаційних інститутів суспільства, етапів становлення соціально-комунікаційних структур, форм та процесів, історії важливих відкриттів щодо знакових систем, способів документування інформації.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб наблизити студентів до розуміння предмету курсу, а саме:

а) вивчити історію соціальної комунікації;

б) закріпити знання про моделі масових комунікацій та види журналістики;

в) навчитись опрацьовувати соціальну проблематику ЗМІ;

г) діяти в межах правового поля і законодавчого забезпечення функціонування інформації в суспільстві;

д) фахово опрацьовувати інформацію з метою її соціалізації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– базові засади теорії і практики соціальних комунікацій;

– систему організації соціальних комунікацій в умовах сучасної інформаційної установи;

– організаційні засади функціонування документно-інформаційних структур у системі соціальних комунікацій;

– стратегію розвитку комунікаційної системи суспільства;

– наукові засади щодо знакових систем, способів документалізації інформації.

Студент повинен уміти:

– застосовувати теоретичні знання щодо організації комунікативних процесів в діяльності установи;

– активно використовувати спектр каналів передачі інформації, що застосовуються в сучасній практиці соціальної комунікації;

– ефективно впроваджувати інформаційні технології в організації комунікативної діяльності установи.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок на практичних заняттях, при виконанні індивідуальних завдань.

Засоби діагностики успішності навчання – опитування на практичних заняттях, перевірка контрольних робіт, екзамен.