Програма спецкурсу «Герменевтичні аспекти української прози кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ ст.» відповідає навчальному плану підготовки студентів-філологів. Спецкурс є необхідним компонентом вивчення теорії літератури. Він дає можливість здобути теоретичні знання. Основний акцент зроблено на практичні навички, необхідні бакалаврам для проведення наукових досліджень та фахової підготовки для викладання літературознавчих дисциплін. Курс «Герменевтичні аспекти української прози кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ ст.» розрахований на студентів 4 курсу гуманітарного факультету, напрям підготовки – філологія (українська мова і література).

 

Значення курсу: практична підготовка студентів для використання компетенцій, отриманих з курсу «Герменевтика» та інших літературознавчих дисциплін; вироблення навичок наукової роботи, апробація різних видів герметичного аналізу; ознайомлення з головними методологічними дискусіями на вітчизняних теренах щодо перспективності дослідження герменевтичних аспектів у художньому тексті.

Важливими завданнями є:

- набуття студентами широкого читацького досвіду;

- вміння користуватися філософсько-критичними концепціями герменевтичного характеру для досягнення розуміння та формування власної точки зору.

В результаті вивчення курсу студент повинен набути таких компетенцій.

ЗНАТИ: 

-         теоретичні основи теорії герменевтичної інтерпретації тексту;

-         сучасні здобутки досліджень герметичних глибин української художньої прози першої третини ХХ ст.;

-         основи літературознавчої герменевтики в українській науці про письменство.

ВМІТИ:

-         користуватися філософськими концепціями у полемічному контексті; 

-         формувати й відстоювати власну точку зору; 

-         критично мислити й оцінювати літературні надбання художньої прози раннього модернізму; 

-         інтерпретувати художні тексти;

-         дешифровувати підтексти;

-         осягати нові сенси літературного твору з врахуванням історичної дистанції.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, вказані в описі дисципліни. Вивчення студентами навчальної дисципліни «Теорія літератури: герменевтика» завершується модульною контрольною роботою.