Останнім часом в читацькому середовищі і в літературному співтоваристві помітно збільшився інтерес до «літератури факту», non fiction. Нон-фікшн – це особливий літературний жанр документальної прози. Він будується на реальних подіях, без домислів. Однак факти подаються через образне креативно-абстрактне сприйняття автора. Цей жанр ще можна назвати документальною публіцистикою життя.

З початку ХХІ ст. література нон-фікшн стала напрочуд популярною, збагатилась численними іменами успішних авторів. Напружені історико-суспільні події в реаліях сучасного українського життя сприяють позитивній динаміці зростання уваги до цього жанру в читацькій спільноті. Натомість в українському літературознавстві та критиці лише формується вивчення літератури нон-фікшн як самодостатнього напряму в публіцистиці та есеїстиці. Нині на початковому етапі перебуває студіювання інтерпретаційної, структурної та функціональної своєрідності літератури нон-фікшн, зокрема в естетиці постмодернізму.

Чи не найголовнішою культурологічною проблемою України є те, що значна частина населення вже не одне десятиліття перебуває поза культурним простором своєї держави. Повернення до цього простору може спричинити як не художнє письменство, то власне література документу. Починаючи з 2013 року в Україні пригальмувалося створення художньої літератури, натомість розпочалася ера нон-фікшн. Хоч така література часто тяжіє до масової, проте на основі документального продукту згодом будуть створюватися більш якісні тексти. Цей перехідний етап в українській літературі потребує наукової рецепції, актуальне узагальнення якої зумовило тему навчальної дисципліни для магістрів-філологів.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити повноцінне уявлення про відображення потоку життя та феномену людської екзистенції в літературі факту, що дозволяє глибше пізнати національну ментальність, феномен непересічної людини, онтологічні та екзистенціальні проблеми українця упродовж останнього століття та безпосередньо в наш час. Курс покликаний ознайомити студентів із жанром нон-фікшн: його ґенезою, класифікацією, особливостями функціонування в різних історико-культурних умовах, самобутністю української традиції та рецепцією цього літературного напряму в сучасній критиці та літературознавстві.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Українська мова та література

    • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна