За останні десятиліття в українському літературознавстві пожвавилось вивчення проблеми міфу в літературі, його інтерпретаційної, структурної та функціональної своєрідності, зокрема в естетиці раннього українського модернізму. Науковці розглядають проблеми міфопоетики на трьох рівнях: архетипно-ініціаційному (парадигма героя), анагогічному (образний лад, універсум символіки) та дискретному (візійні світи  від реміфологізації до авторського міфотворення). У зв’язку з цим став затребуваним міфопоетичний аналіз як аналітичний метод дослідження художнього твору, котрий дозволяє виявити у тексті міфологічні мотиви, сюжети, образи на різних текстових рівнях та в різних контекстах, визначити їхні функції та вплив на реалізацію авторської ідеї. Інтерпретація тексту за його міфологічними мотивами уможливлює розкриття його імпліцитного символічного смислу, полісемантичності та притчевості.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити повноцінне уявлення про механізми взаємовпливу міфу і літератури, функціонування міфологічної естетики та специфіки її інтердисциплінарних, передусім літературознавчих досліджень; науковому осмисленні основних явищ і динаміки тенденцій, визначення понять міфологізм, міфопоетика, неоміф тощо у світовому і національному контексті.

Міфопоетичний дискурс мислиться у відносній галузевій автономії, водночас у системі теорії літератури, філософії, культурології тощо. Інтердисциплінарний підхід до вивчення дисципліни є вкрай важливими для формування сучасного філолога.

       

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Українська мова та література

    • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна