Жанр є базовою категорією літературознавчої науки. Розуміння його природи, генези, форм вираження у художньому творі, уявлення про розгалужену жанрову систему, міжжанрові та метажанрові утворення є необхідними складниками філологічної компетенції. Когнітивний підхід в жанрології дозволяє збільшити практичну цінність курсу, адже передбачає вивчення жанру як способу пізнання та опанування світу у літературному творі, водночас приділяє увагу психології творчості як важливій передумові жанроутворення.

Метою курсу є формування базового обсягу знань студентів з літературної жанрології, ознайомлення зі специфікою когнітивного літературознавства та формами застосування його методів при вивченні жанрової системи літературних творів.

Основними завданнями курсу “Когнітивна жанрологія” є оволодіти практичними та теоретичними методами аналізу жанрової структури художніх текстів; зрозуміти закономірності утворення та інтелектуально-психологічні чинники модифікації жанрів.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

 • основний зміст понять “жанр”, “жанрова система”,“жанрова група”, “жанрова форма” тощо;

 • історію і специфіку класифікації літературних жанрів;

 • принципи і методи когнітивного літературознавства, способи застосування при вивченні жанрів;

 • мнемотичні влавстивості жанру;

 • роль психології автора у виборі, формуванні, трансформації жанру.

уміти:

 • всебічно використовувати здобуті знання під час аналізу художніх творів;

 • визначати місце конкретного тексту у історичній жанровій системі;

 • визначати параметри жанру в художньому творі.


Код та найменування спеціальності: 

 • 035 Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Українська мова та література

  • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна