Мета курсу:  формування цілісного наукового уявлення стосовно питань походження людини (антропогенезу), суспільства (соціогенезу) та ранніх етапів формування перших цивілізацій; засвоєння фундаментальних концептів культурологічного та антропологічного знання.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна