Конфлікти є рушійною силою в індивідуальному та колективному розвитку. Вони сприяють історичним та соціокультурним змінам, виникненню мистецьких течій та філософських шкіл, зміні політичних систем та виникненню нових релігій. Конфлікти можуть сприяти зміні світоглядів, зіткненню цивілізацій та мати потужну деструктивну силу. Основне значення цього курсу полягає у можливості надбання студентами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок у розпізнанні, класифікації, врегулюванні конфліктних ситуацій. Розуміння суті соціокультурного значення конфлікту є неодмінною умовою при аналізі культурної ситуації будь-якої епохи чи регіону.


Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна