Основне значення цього курсу полягає у можливості надбання студентами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок у розпізнанні, класифікації, врегулюванні конфліктних ситуацій. Розуміння суті соціокультурного значення конфлікту є неодмінною умовою при аналізі культурної ситуації будь-якої епохи чи регіону.

Курс має на меті:

• ознайомлення студентів із структурою, функціями, видами та типологією конфліктів;

• характеристику конфлікту як соціокультурного феномена;

• ознайомлення із особливістю культурних конфліктів в Україні;

• навчання самостійного моделювання та розв’язання конфліктних ситуацій, проведення їх аналізу та характеристики;

• аналіз етнічних, соціальних, релігійних та культурних конфліктів.


Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна