Основне значення цього курсу полягає у можливості надбання студентами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок у соціологічному аналізі феноменів культури та культурних процесів, проведенні соціокультурного  та етнодослідження. Розуміння суті соціологічного підходу є неодмінною умовою при аналізі культурної ситуації будь-якої епохи чи регіону.

Курс має на меті:

• ознайомлення студентів із поняттям про соціологію культури, її об’єктом;

• провести характеристику соціологічних шкіл та авторських підходів до тлумачення феноменів культури;

• ознайомлення із особливістю розуміння культури у системі соціальної структкри;

• навчання самостійного проведення соціокультурного дослідження та його аналіз.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна