Значення даного курсу полягає у тому, що протягом останніх двох десятиліть поняття ґендер не лише увійшло до сфери гуманітарного знання, а й стало звичною темою наукових програм та навчальних курсів. Значний інтерес до поняття ґендеру є свідченням перегляду проблеми взаємовідносин статей, що відбувся останнім часом, переосмислення їх як форми соціальної організації суспільства, а не локального, малозначущого аспекту людського буття.

У розробленій програмі курсу поняття ґендеру використовується на позначення складного соціокультурного процесу вироблення суспільством відмінностей чоловічих та жіночих культурних ролей, поведінки, ментальних та емоційних характеристик. Отже, ґендер розглянуто як систему ґендерних відмінностей, що транслюються у суспільстві через систему домінування й підпорядкування. За цих підходів ґендер є не тільки новою теорією у гуманітарному знанні, а й принципово новою науковою парадигмою, якою передбачено доповнення чи перегляд існуючих звичних уявлень та цінностей.

Акумулюючи різні ідеї філософсько-гуманітарних наук, теорія ґендеру трансформує їх у принципово новий підхід до аналізу культури і суспільства, що вивчаються різними науковими та навчальними дисциплінами. Це дозволяє говорити про міждисциплінарність ґендерного підходу, зорієнтованого на поглиблення змісту навчальних дисциплін гуманітарного спрямування і включення ґендерного компоненту шляхом відходу від андроцентричності представлених ними наукових концепцій (зосередження на досвіді чоловіків та ігнорування життєвого досвіду, цінностей та особливостей жінок і їх ролі в суспільстві) до предметної сфери окремих дисциплін гуманітарного спрямування.

Курс передбачає узагальнений та систематизований виклад провідних теоретичних розробок у галузі ґендеру, сформованих у дисциплінарних межах ряду соціально-гуманітарних наукових та навчальних дисциплін. Курс спрямований як на поглиблення знань, набутих студентами в результаті слухання базових дисциплін, так і на вивчення нових парадигм у гуманітарному знанні. Курс є принципово інноваційним у системі гуманітарної освіти: залучає до обігу малодосліджену проблематику – тему ґендерних відносин у суспільстві, і вводить студентів у сферу ґендерного аналізу та критичного мислення.

Курс «Основи ґендеру» має на меті:

• дати основні уявлення про предмет та специфіку ґендерних досліджень і пріоритетні напрямки розвитку теорії ґендеру;

• ознайомити з суспільним, суспільно-політичним, філософським та науково-теоретичним   контекстом   формування ґендерних досліджень як окремої наукової дисципліни;

• сформувати знання про основні етапи розвитку і становлення теорій ґендеру та сучасний стан ґендерного дискурсу (феміністичну та постмодерністську позиції щодо перспектив ґендеру);

• сформувати уявлення про спосіб функціонування ґендеру у суспільстві в цілому та на рівні повсякденних практик: ґендерні ролі, ґендерні стереотипи, ґендерну соціалізацію, ґендерну ідентичність;

• сформувати уявлення про ґендерну систему суспільства (ґендерні відносини в економічній, політичній, правовій, соціальній, культурній сферах);

• дати основні уявлення про способи репрезентації ґендеру у сфері культури;

• сформувати знання про можливості і засоби досягнення ґендерної рівноваги у суспільстві.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна