Мета курсу: смислово і якісно структурно розробити продовження курсу «Вступ до теорії культури» . В ньому на ґрунті вже відомих студентам понять, теоретичних положень і культурологічних шкіл розглянути головні механізми і феномени культури, а також здійснити поглиблення знань, щодо відомих вже студентам категорій.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна