Мета дисципліни  — висвітлити проблеми і тенденції розвитку етнополітичних процесів сучасної України, з’ясувати закономірності взаємовідносин етнічних спільнот між собою та з державою, ознайомити студентів із шляхами і методами національно-державного будівництва, засадами і принципами демократичної етнонаціональної політики.

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна