Метою курсу є формування базового обсягу знань студентів у галузі теорії літератури, ознайомлення з розмаїттям методологій вивчення художніх текстів, а також підготовка до самостійної науково-дослідницької роботи.
Основними завданнями курсу “Теорія літератури” є:
 • ознайомлення з актуальними літературознавчими концепціями ХХ-ХХІ сторіч;

 • опанування сучасними прийомами та методами аналізу художнього тексту;

 • збагачення літературознавчого інструментарію, термінологічного та категорійного запасу.

 • формування у студентів уявлення про рухомість теоретичної структури та естетичних критеріїв.


Код та найменування спеціальності: 

 • 035 Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Українська мова та література

  • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна