Актуальність спецкурсу зумовлена глобальними геополітичними проблемами та викликами, які стоять перед сучасною Україною, необхідністю осмислення регіональних особливостей літературного розвитку України, розмаїття шкіл у національному письменстві (станіславсько-львівська, житомирська, слобожанська та ін.), еволюції урбаністичних тенденцій. Разом з тим мультидисциплінарний характер спецкурсу дозволяє простежити окцидентальний (західний) та орієнтальний (східний) дискурси в українській літературі, а також аргументовано довести провідну роль європейського геокультурного вектору в її тематиці, традиційну орієнтацію на естетику та цінності західної цивілізації.

Спецкурс зосереджений на малодосліджених в сучасному українському літературознавстві явищах і поняттях геопоетики з двох перспектив: художньої топографії, втіленої в поетичному світі літературного твору, та способу теоретичного усвідомлення й трактування літературного часопростору.

Спецкурс «Геопоетика» може стати важливим складником комплексу літературознавчих дисциплін, інтеграційних за характером, що посідають чільне місце в сучасній літературній освіті студентів-філологів.

Мета курсу:

Ознайомити студентів з парадигмою розвитку геопоетичних студій у сучасному літературознавстві, зокрема українському, та підготувати до використання геопоетичних методологій у наукових дослідженнях та практиці викладання української літератури.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Українська мова та література

    • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна