Актуальність спецкурсу зумовлена глобальними геополітичними проблемами та викликами, які стоять перед сучасною Україною, необхідністю осмислення регіональних особливостей літературного розвитку України, розмаїття шкіл у національному письменстві (станіславсько-львівська, житомирська, слобожанська та ін.), еволюції урбаністичних тенденцій. Разом з тим мультидисциплінарний характер спецкурсу дозволяє простежити окцидентальний (західний) та орієнтальний (східний) дискурси в українській літературі, а також аргументовано довести провідну роль європейського геокультурного вектору в її тематиці, традиційну орієнтацію на естетику та цінності західної цивілізації.

Спецкурс зосереджений на малодосліджених в сучасному українському літературознавстві явищах і поняттях геопоетики з двох перспектив: художньої топографії, втіленої в поетичному світі літературного твору, та способу теоретичного усвідомлення й трактування літературного часопростору.

Спецкурс «Геопоетика» може стати важливим складником комплексу літературознавчих дисциплін, інтеграційних за характером, що посідають чільне місце в сучасній літературній освіті студентів-філологів.

Мета курсу:

Ознайомити студентів з парадигмою розвитку геопоетичних студій у сучасному літературознавстві, зокрема українському, та підготувати до використання геопоетичних методологій у наукових дослідженнях та практиці викладання української літератури.

Завдання курсу:

-          систематизувати розмаїття геокультурної проблематики в українській літературі;

-          осмислити специфіку топологічного надтексту, міських текстів, орієнтального та окцидентального дискурсів в літературі ХХ-поч. ХХІ століття;

-          навчити визначати геокультурний потенціал художнього тексту, який розкривається у процесі комунікації «автор-читач» ;

-          поглибити розуміння авторського стилю через дослідження поетики геокультурних образів.

Міжпредметні зв’язки.

Вивчення геопоетичних аспектів художнього тексту має враховувати знання студентів, набуті при вивченні курсів «Теорія літератури», «Історія української літератури», «Структуралізм», «Герменевтика», а також деякі аспекти інших дисциплін: філософія, соціологія, психологія, історія, географія, культурологія, міфологія, історія зарубіжної літератури, естетика, мовознавство, мистецтвознавство, методологія.

Ключові терміни: геопоетика, художня топографія, часопростір, ландшафт культури, перцепція простору, творча картографія, літературна антропологія, гетеротопія, геокритика, genius loci.