Мета курсу «Теорія літератури: літературна критика»:
формування у студентів знання основ літературної критики та вироблення у них навичок літературно-критичної діяльності.
Основні завдання:
1) удосконалення навичок сприйняття й осмислення конкретного літературного твору і всього літературно-художнього процесу;
2)з’ясування природи літературної критики, її методів, жанрів, функціонально-стильових різновидів;
3)спрямування самостійної роботи студентів на вивчення кращих зразків літературно-художньої критики.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Філологія. Українська мова і література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.