Мета навчальної дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити повноцінне уявлення про стан розвитку теорії літератури, що стосується попередніх етапів, зокрема – ХХ ст., а також сьогодення. Структуралізм та постструктуралізм розглядаються в найтіснішому зв’язку з їхніми семіотичними основами. Характерно, що структуралізм і постструктуралізм мисляться як у своїй дисциплінарній самодостатності, відносній галузевій автономії, так і в системі літературознавства, передусім – теорії літератури. На цій підставі можна стверджувати, що осягання специфіки структуралізму та постструктуралізму та відповідних методологій є вкрай важливими для формування майбутніх філологів.

         Завдання курсу:

-          сформувати у студентів уявлення про внутрішню організацію процесу літературознавчого пізнання (про специфіку науки як знання);

-          дати уявлення про системність як іманентної риси наукового пізнанні та структури як ядра структуралістського мислення;

-          ознайомити зі специфікою структуралістської та постструктуралістської методології, з’ясувати її зв’язок з фундаментальними філософськими концепціями;

-          визначити роль семіології у нових підходах до дослідження літературного тексту;

-          окреслити надбання та оригінальність засад основних шкіл та представників світового і вітчизняного літературознавства.

         У результаті вивчення дисципліни студенти повинні набути ряд компетенцій.

Студенти повинні знати: найголовніші праці з проблем структуралізму, постструктуралізму, семіотики, чільних представників цих наукових галузей та основи термінологічного апарату, який був ними створений; мають орієнтуватися в метадослідженнях з питань структуралізму та постструктуралізму, що з’являються в світовій та вітчизняній науці.

         Студенти повинні вміти: застосовувати набуті знання в практиці аналітико-інтерпретаційного розгляду окремих художніх систем; співвідносити ці знання з іншими аспектами гуманітарного досвіду – герменевтикою, діалогізмом як одним з найголовніших її аспектів тощо.

 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 / 144 год., із них 26 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 70 / 106 год. – самостійна робота. Вивчення студентами навчальної дисципліни «Теорія літератури: структуралізм та постструктуралізм» завершується ПМК.