Програма з курсу «Основи герменевтики» відповідає навчальному плану підготовки студентів-філологів. Курс «Основи герменевтики» є необхідною складовою частиною вивчення теорії літератури. Він дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні бакалаврам для проведення наукових досліджень та викладання теоретичних аспектів літературознавства. Курс «Основи герменевтики» розрахований на студентів 4 курсу гуманітарного факультету, напрям підготовки – філологія (українська мова і література).

 

Значення курсу: теоретична підготовка студентів у галузі теорії літератури, вироблення навичок наукової роботи, вивчення герменевтичного феномену, ознайомлення з головними інтелектуальними дискусіями в історії Європи у філософському та літературознавчому контекстах.

Важливими завданнями є:

- набуття студентами широкого читацького досвіду;

- вміння користуватися філософсько-критичними концепціями для досягнення розуміння та формування власної точки зору.

В результаті вивчення курсу студент повинен ЗНАТИ: 

-         теоретичні основи теорії інтерпретації в історичній ретроспективі; 

-         сучасні здобутки філософської герменевтики; 

-         основи літературознавчої герменевтики.

Студент повинен ВМІТИ:

-         користуватися філософськими концепціями у полемічному контексті; 

-         формувати й відстоювати власну точку зору; 

-         критично мислити й оцінювати будь-які джерела та повідомлення; 

-         знаходити порозуміння і взаєморозуміння; 

-         розуміти та інтерпретувати художні тексти.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, вказані в описі дисципліни. Вивчення студентами навчальної дисципліни «Теорія літератури: герменевтика» завершується екзаменом.