Стилістика завершує вивчення студентами-філологами курсу сучасної української літературної мови. Вона передбачає як засвоєння нової лінгвістичної інформації, так і аналіз відомих мовних явищ та їх закономірностей із погляду функціювання в різних стилях літературної мови: книжних, розмовному, конфесійному. Стилістика вивчає різновиди мови, типи й види мовлення, усе те, що називається стилями й підстилями, їхнє функціювання й розвиток.

Об’єктом вивчення стилістики є ті мовні одиниці, які сприяють ефективному вираженню інтелектуального, емоційно-вольового, естетичного змісту в процесі живого спілкування й у тексті. На зразках доцільного використання мовних одиниць у різних стилях і жанрах, ситуаціях мовлення стилістика навчає мовної вправності, майстерності, усвідомленого й критичного ставлення до власного мовлення й мовлення інших.

Стилістика пропагує правильне, гарне, досконале мовлення, формує мовні смаки, сприяє піднесенню культури мовлення студентів. Кожен функційний стиль має свою сферу поширення (коло мовців), призначення (функції повідомлення, впливу тощо), систему мовних засобів і стилістичні норми, що оберігають цю систему, власне, роблять її стійким стилем.

Завершуючи лінгвістичну підготовку філологів, стилістика звертається до функцій національної мови в різних сферах суспільної комунікативної діяльності й у такий спосіб актуалізує набуті знання про мову як систему і структуру. Разом із тим  формується концептуальний погляд на функції мови, її виражальні можливості, тенденції розвитку й перспективи вербалізованого представлення сучасного життя українського народу. Стилістика – фундаментальний лінгвістичний курс, що зорієнтований на формування мовної свідомості майбутніх філологів, постає з усвідомленого прагнення обґрунтувати сфери життєдіяльності національної мови, її функційний статус, зосередившись водночас на практичних потребах щоденного мовного спілкування.