Стилістика завершує вивчення студентами-філологами курсу сучасної української літературної мови. Вона передбачає як засвоєння нової лінгвістичної інформації, так і аналіз відомих мовних явищ та їх закономірностей із погляду функціювання в різних стилях літературної мови: книжних, розмовному, конфесійному. Стилістика вивчає різновиди мови, типи й види мовлення, усе те, що називається стилями й підстилями, їхнє функціювання й розвиток.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

    • Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • заочна