Мета дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань з організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти застосувати набуті теоретичні знання на практиці.

Студенти повинні знати як функціонує система фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання та як визначати найбільш ефективні шляхи вкладення коштів.